Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

AV

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van POLMETAL GmbH

Status: 03-11-2023

I. Toepassingsgebied

1. De aanbiedingen, leveringen en andere diensten van POLMETAL GmbH, gevestigd in Berlijn (hierna “verkoper” genoemd), worden uitsluitend uitgevoerd op basis van de verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van de verkoper in de versie die van kracht is op het moment dat de overeenkomst wordt gesloten (hierna “algemene voorwaarden” of “AV” genoemd). De AV zijn ook van toepassing op alle toekomstige zakelijke relaties, zonder dat de verkoper er in elk afzonderlijk geval opnieuw naar hoeft te verwijzen.

2. Deze AV zijn uitsluitend van toepassing op ondernemers in de zin van § 14 BGB.

3. Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden van de koper worden slechts dan en in zoverre onderdeel van de overeenkomst, wanneer de verkoper – handelend door de bestuurder, procuratiehouder of door de verkoper uitdrukkelijk gemachtigde personen – hun geldigheid uitdrukkelijk in tekstvorm bevestigt (zie sectie II.1.) heeft ingestemd.

II. Offertes en orderbevestigingen

1. Vorm

Alle overeenkomsten tussen de verkoper en de koper moeten altijd in tekstvorm worden gesloten (alleen ondertekende brief, fax of e-mail) om geldig te zijn.

2. Orderbevestiging

De klant is verplicht de van de verkoper ontvangen orderbevestiging (AB) en de daarin opgenomen gegevens te controleren en onmiddellijk te bevestigen of wijzigingen aan te vragen. Het uitblijven van de bevestiging geldt als onvoorwaardelijke vrijgave. De aansprakelijkheid voor de juistheid van de gegevens in de AB en de levering gaat over op de klant, wat leidt tot de uitsluiting van klachten na levering met betrekking tot hoeveelheden, lengtes en kleurnuances.

3. Aansprakelijkheid van de personen die namens de koper handelen

De persoon die namens de koper handelt, garandeert dat hij voldoende bevoegd is om de overeenkomst aan te gaan, anders is hij volgens de wettelijke voorschriften aansprakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst of voor schadevergoeding.

4. Informatie in catalogi, enz.

Alle informatie in catalogi, prospectussen, ander informatiemateriaal en de productpresentatie op de homepage van de verkoper, inclusief technische gegevens en specificaties, zijn vrijblijvend. Prijslijsten voor dealers dienen als richtlijn en vereisen een orderbevestiging van de verkoper voor hun effectiviteit in individuele gevallen. De verkoper heeft het recht om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen in uw documenten aan te brengen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt de productinformatie die op de pagina polmetal.de op het moment van het sluiten van de betreffende overeenkomst wordt gepubliceerd, als bindend beschouwd.

5. Sluiten van de overeenkomst bij bindende bestelling van de koper

Indien de bestelling van de koper moet worden gekwalificeerd als een contractaanbod in overeenstemming met artikel 145 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) en geen bepaling bevat over de termijn voor aanvaarding, heeft de verkoper het recht om het aanbod van de koper door middel van een orderbevestiging in tekstvorm (zie paragraaf II.1.) binnen een termijn van 3 kalenderweken na ontvangst te aanvaarden. Bij gebreke van een tijdige en formele orderbevestiging door de verkoper, wordt het aanbod van de koper in ieder geval geacht te zijn afgewezen. De datum van de opdrachtbevestiging in tekstvorm is bepalend voor de berekening van de termijn. Een wijzigende of aanvullende orderbevestiging vormt een nieuwe aanbieding van de verkoper. In dit geval geldt punt II.5. Zin 2 – 4 dienovereenkomstig.

6. Sluiting van de overeenkomst bij aanvraag van een offerte

Offerteaanvragen kunnen schriftelijk, per fax, per e-mail of telefonisch worden ingediend. Tenzij anders vermeld in de aanbieding, zijn aanbiedingen van de verkoper altijd vrijblijvend. Bevestiging van de offerte door de koper (opdracht) is bindend. Het sluiten van de overeenkomst komt door een orderbevestiging van de verkoper in tekstvorm (zie paragraaf II.1.) tot stand gekomen. Wijzigingen of aanvullingen van het aanbod van Verkoper door Koper voorafgaand aan de orderbevestiging vormen een nieuwe offerteaanvraag aan Verkoper. Als een offerteaanvraag onbeantwoord blijft of als de bestelling niet binnen 3 kalenderweken formeel wordt bevestigd, komt er geen contract tot stand.

7. Annulering

Wijzigingen, aanvullingen of annuleringen van de opdracht na de opdrachtbevestiging zijn uitgesloten. De verkoper kan echter rekening houden met een wijzigingsverzoek van de koper binnen 24 uur na de orderbevestiging, zonder daartoe verplicht te zijn en onder de dwingende voorwaarde dat de order nog niet naar de productie is doorgestuurd. Bovendien heeft de koper geen recht op wijziging of annulering van de bestelling.

8. GEGEVENS KOPER

Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de koper om de vereiste technische documentatie, inclusief tekeningen, berekeningen en materialen, ter beschikking te stellen, zich van de juistheid en volledigheid te vergewissen en de producten van de verkoper geschikt voor gebruik en foutloos te gebruiken. De overdracht van onjuiste informatie en technische records, gegevens en documenten blijft uitsluitend de verantwoordelijkheid van de koper. Dit geldt echter alleen als de verkoper geen afzonderlijk, op honorarium gebaseerd advies en ondersteuning heeft verleend.

9. Nabestellingen

In het geval van nabestellingen is het de verantwoordelijkheid van de koper om de verkoper uitdrukkelijk op deze omstandigheid te wijzen met vermelding van het vorige ordernummer. Als nabestellingen door de koper zonder verdere specificatie worden geplaatst, zijn deze altijd gebaseerd op de eerder geplaatste bestelling. Voor gebruikelijke kleurafwijkingen bij nabestellingen aanvaardt de verkoper geen aansprakelijkheid. Deze worden beschouwd als de overeengekomen kwaliteit van het product.

10. Eigendoms- en auteursrechten op documenten

De verkoper behoudt zich de eigendoms- en auteursrechten voor op catalogi, brochures, informatiemateriaal en alle onderdelen van het aanbod. Dit geldt in het bijzonder voor technische tekeningen, hulpmaterialen, berekeningen, stuklijsten en/of montageplannen. Deze mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verkoper niet worden vermenigvuldigd, aan derden worden overhandigd of toegankelijk worden gemaakt en moeten op verzoek volledig aan de verkoper worden teruggegeven. Voor het overige geldt punt XII.9.

11. Retourbeleid

Alleen de door de verkoper in de prijslijst vermelde goederen zijn onderworpen aan het retourrecht onder de door de verkoper gestelde voorwaarden. Het retourrecht sluit met name producten uit die volgens individuele klantspecificaties zijn vervaardigd.

III. Leveringsdata en leveringstijden

1. Leveringsdata en leveringstijden worden door de verkoper slechts bij benadering opgegeven en zijn onder voorbehoud en niet-bindend. De door de afdeling Logistiek opgegeven deadlines en adviezen zijn geschat en kunnen op elk moment wijzigen.

2. Vaste data zijn in principe uitgesloten en alleen mogelijk na uitdrukkelijke toestemming van de partijen.

3. De overeengekomen leveringstermijnen beginnen te lopen nadat de koper alle informatie en documenten die nodig zijn voor de uitvoering van de bestelling en de levering aan de verkoper heeft verstrekt en de overeengekomen betaling door de verkoper is ontvangen. Eventuele technische onduidelijkheden, wijzigingen van de orders na de orderbevestiging, inclusief wijzigingen van het leveringsadres, leiden tot een overeenkomstige uitstel van de leveringsdata of leveringstijden. De koper is verplicht de goederen tijdens de levertijden van de verkoper in ontvangst te nemen. De exacte levertijden worden door de logistieke afdeling aangegeven.

4. Voorbehoud van zelflevering en overmacht

De verkoper heeft het recht om zich uit de overeenkomst terug te trekken als hij, buiten zijn schuld, ondanks het sluiten van een congruente dekkingstransactie, niet door zijn leveranciers of onderleveranciers wordt bevoorraad. Aansprakelijkheid van de verkoper voor schadevergoeding in dit geval is uitgesloten. De verkoper zal de koper onmiddellijk op de hoogte stellen van de onbeschikbaarheid van de producten en, in geval van annulering, de reeds ontvangen tegenprestatie onmiddellijk aan de koper terugbetalen.

Vertragingen in de levering en prestaties als gevolg van overmacht en als gevolg van gebeurtenissen die de levering van de verkoper niet alleen tijdelijk aanzienlijk bemoeilijken of onmogelijk maken – dit omvat met name stakingen, natuurrampen, epidemieën, uitsluiting, officiële bevelen, enz., zelfs als ze optreden bij leveranciers van de verkoper, hun onderleveranciers, andere leveranciers van de verkoper of de gecontracteerde expeditie-, logistieke of transportonderneming – is de verkoper niet verantwoordelijk. Ze geven de verkoper het recht om de levering of dienst uit te stellen voor de duur van de belemmering plus een redelijke opstarttijd en om zich geheel of gedeeltelijk terug te trekken uit de overeenkomst vanwege het nog niet nagekomen deel.

De verkoper is niet aansprakelijk voor vertragingen in de productie en/of levering van de goederen, met name als gevolg van het niet beschikbaar zijn van (voor)materialen, gebeurtenissen in het wegverkeer, machinestoringen, enz. De opgegeven leveringstermijnen zijn vrijblijvend en slechts bij benadering aangegeven. Het zelfleveringsvoorbehoud van de verkoper is van toepassing. De vergoeding van gevolgschade en vervolgkosten door de koper, in het bijzonder de kosten voor de extra reizen van de koper, kosten voor monteurs en eventueel ander personeel, arbeidskosten, materiaalkosten, kosten voor het lossen (bijv. arbeidskosten van het personeel, kranen, vorkheftrucks, enz.), kosten voor machines en gereedschappen (bijv. voor het huren of kopen van snijapparatuur, schroefmachines of magnetische stofzuigers voor het hanteren van geprofileerde platen) of kosten voor steigers, is uitgesloten.

5. De bovengenoemde omstandigheden als bedoeld in lid 4 en/of lid 5 zijn niet te wijten aan de verkoper, zelfs als ze zich voordoen tijdens een reeds bestaand verzuim. Het begin en het einde van dergelijke obstakels zal de verkoper zo snel mogelijk aan de koper meedelen.

Als de belemmering langer duurt dan drie maanden, heeft de klant na een redelijke termijnstelling het recht om zich terug te trekken uit het nog niet nagekomen deel van het contract.

7. De koper kan de verkoper pas een extra termijn voor levering stellen als hij aan zijn medewerkingsplichten heeft voldaan en de overeengekomen leveringsdatum of -termijn is overschreden. Deze respijtperiode moet redelijk zijn en in de regel minimaal 4 weken bedragen.

8. Deelleveringen

De verkoper is verantwoordelijk voor deelleveringen of -diensten, voor zover dit redelijk is voor de koper. Facturen voor deelleveringen moeten worden betaald op de aangegeven betalingstermijnen.

9. Wijzen van levering

Levering en lossen vindt naar keuze van verkoper plaats met behulp van een kraan en/of vorkheftruck, afhankelijk van beschikbaarheid en leveringsplanning De koper heeft geen keuze over de wijze van lossen. Het door de verkoper gekozen type lossing moet door de klant worden geaccepteerd en het bouwterrein dienovereenkomstig worden voorbereid voor de soorten loswijze om het lossen door middel van een kraan en/of een vorkheftruck mogelijk te maken.

IV. Leveringsvoorwaarden

1. Leveringen geschieden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, franco verlading af fabriek. Indien een afhaling door de koper is overeengekomen, vindt deze plaats op het werk van de verkoper uiterlijk 3 weken na de terbeschikkingstelling en kennisgeving van de afhaalmogelijkheid door de verkoper. Als deze periode wordt overschreden, brengt de verkoper opslagkosten in rekening, verliezen eventuele garanties hun geldigheid (zie garantievoorwaarden) en raakt de koper in gebreke van aanvaarding.

2. Het risico, inclusief het risico van vertraging, gaat over op de koper met de overdracht aan de expediteur/vervoerder, de trein, de post, de koerier of met het laden op de voertuigen van de verkoper met het oog op de levering of, in geval van zelfafhaling, met de overdracht.

3. Als in individuele gevallen een levering aan de bouwplaats is overeengekomen, vindt deze alleen plaats voor zover de toegangsomstandigheden het mogelijk maken om zware vrachtwagens aan te voeren zonder gevaar voor het voertuig en de lading. Het transport van de goederen vindt uitsluitend plaats met 40 ton trekkers op risico van de koper. De koper garandeert dat de vrachtwagen van de openbare verkeersruimte op een vlakke verplaatsbare grond naar de losplaats en weer terug kan rijden, zelfs met een volle lading. Anders heeft de verkoper het recht om de goederen aan de grens van de openbare verkeersruimte te lossen.

4. De koper is verplicht het exacte afleveradres, een contactpersoon en hun mobiele telefoonnummer op te geven. Wijzigingen in de leveringsadressen voor leveringen op de bouwplaats zijn uitgesloten na het laden van de goederen of het opstellen van het routeplan. Als de levering mislukt als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onnauwkeurige gegevens door de koper, draagt de koper de kosten van de mislukte leveringspoging, tenzij een franco levering is overeengekomen. In ieder geval worden de extra kosten voor het retourtransport en de herlevering afzonderlijk aan de koper in rekening gebracht. Dit geldt ook voor onbemande of niet berijdbare bouwplaatsen.

5. Indien de goederen bij aflevering niet worden aangenomen en naar de productielocatie worden teruggestuurd of indien de goederen ondanks kennisgeving niet kunnen worden afgeleverd, brengt de verkoper € 2,00 per kilometer in rekening voor de terugreis en een opslagvergoeding van € 20 per dag voor opslag in het magazijn van de verkoper. Een herhaalde levering wordt apart in rekening gebracht. Indien een tweede levering noodzakelijk is om redenen waarvoor de koper verantwoordelijk is, vervalt het recht op garantie op de geleverde goederen (zie garantievoorwaarden).

6. Het lossen dient, tenzij anders overeengekomen, te geschieden door het door de koper ter beschikking gestelde personeel en mag een tijdsduur van 0,5 uur na aanvoer niet overschrijden. Als deze duur wordt overschreden, heeft de verkoper het recht om stilstandtijden te berekenen.

7. Kraanontladingen maken geen deel uit van de opdracht, tenzij de verkoper de verplichting tot kraanontlading als aanvullende dienst in tekstvorm op zich nam. De lossingen vinden uitsluitend op de begane grond en parallel aan het voertuig plaats. De standaardlevering gebeurt met zijdelings laad- en losbare voertuigen. Aan de kant van de koper mag alleen met geschikte machines worden gelost.

8. Voor leveringen zonder de aanwezigheid van een persoon die bevoegd is om goederen te accepteren, is de koper jegens de verkoper verplicht om binnen 24 uur een ondertekende pakbon te verzenden. In het geval van een niet bevestigde leveringsbon, zal de verkoper in elektronische vorm een kopie van de documenten naar de koper sturen. Als hier niet binnen 48 uur op wordt gereageerd, wordt de pakbon als bevestigd beschouwd. Verkoper zal in voornoemd elektronisch bericht op deze rechtsgevolgen wijzen.

9. Indien de levering plaatsvindt met vervoermiddelen van de verkoper, inclusief gestandaardiseerde transportmiddelen (europallets), is de koper verplicht om de verkoper in ruil daarvoor hetzelfde aantal onbeladen pallets te geven (palletruil). Als het transport plaatsvindt op speciale pallets van de verkoper, wordt een borg ter waarde van de pallets volgens de huidige prijslijst in rekening gebracht. Als deze speciale pallets worden geretourneerd, wordt de borg terugbetaald.

10. Koper is verplicht andere dan de in het vorige lid 9 genoemde verpakkingen voor te bereiden voor hergebruik of recycling volgens de dan geldende voorschriften.

11. De producten worden in principe geleverd in verpakkingseenheden (max. 3,5 ton). Indien kleinere verpakkingseenheden gewenst zijn, moet een indicatie van de verpakkingsgrootte aan de verkoper worden gegeven op het moment van de offerteaanvraag of de bestelling. Een wijziging van de verpakkingsgrootte op verzoek van de koper na het sluiten van de overeenkomst leidt tot herberekening van de forfaitaire verpakkingskosten die voor rekening van de koper komen. Als de herberekende verpakkingsprijs niet binnen 48 uur door de koper wordt bevestigd, is het wijzigingsverzoek van de koper niet van toepassing met als gevolg dat de verkoper de producten mag verpakken in verpakkingen in overeenstemming met de vorige zin 1.

12. Bij bestellingen met een totaalgewicht tot 40 kg (minimale hoeveelheden) behoudt de verkoper zich het recht voor om alternatieve verzenddiensten in te schakelen (bijv. pakketdiensten of expediteurs). Verzending is voor rekening en risico van de koper.

V. Prijzen

1. De in de orderbevestiging vermelde prijzen zijn van toepassing.

2. De prijzen van de verkoper zijn nettoprijzen. Daar komt nog de btw bij van het bedrag dat wettelijk voorzien is op het moment van levering. Eventuele rechten, heffingen, belastingen en andere openbare heffingen zijn voor rekening van de koper.

3. Tenzij anders overeengekomen, draagt de koper de transportkosten af fabriek, de kosten van een eventueel door de koper gewenste transportverzekering en eventuele verzendkosten in het geval van punt IV.12 en kosten van de speciale verpakking in het geval van punt IV.11.

4. Alle prijzen zijn gebaseerd op de kostenfactoren op het moment van orderbevestiging. Indien de kosten van grondstoffen, energie, vracht en verpakkingsmateriaal daarna aanzienlijk stijgen bij de verkoper of zijn leveranciers en deze leiden tot een aanzienlijke verhoging van zijn inkoopprijzen of kostprijs, heeft de verkoper het recht om onmiddellijk onderhandelingen te vragen over een prijsaanpassing, tenzij de prijs uitdrukkelijk als vaste prijs is bevestigd. Indien binnen een redelijke termijn een overeenkomst niet tot stand komt, is verkoper ontheven van haar leveringsverplichting met betrekking tot nog openstaande leveringen.

5. Als de overeengekomen leveringsdatum meer dan 4 maanden na het sluiten van het contract ligt en er zich na het sluiten van het contract niet te voorziene kosten- of marktprijsstijgingen met betrekking tot de goederen bij de verkoper hebben voorgedaan (zie nr. V.4.), is de verkoper naar redelijk oordeel gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

VI. Kwaliteit

1. Bij gebreke van een uitdrukkelijke overeenkomst wordt het gebruik van de goederen in de gematigde klimaatzones van Europa verondersteld, met uitsluiting van hooggebergte en/of kustgebieden met zoutverontreiniging. De goederen zijn niet geschikt voor constant contact met water. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, voldoen de verkochte goederen aan de algemeen geldende wetten en normen.

De levering van losse trapeziumplaten, dakplaten, vlakke platen, gootstukken geschiedt op eigen risico van de koper. Dergelijke afzonderlijke goederen zijn uitgesloten van de garantie met betrekking tot mechanische schade. Koper is verplicht de zaken in ontvangst te nemen, ongeacht de staat waarin deze verkeren.

De verkoper doet geen toezeggingen met betrekking tot de kleur of structuur van de binnenste (achterste) zijde van de plaatvellen. Deze binnenzijde is niet geschikt voor buitengebruik en is niet weerbestendig.

2. Patronen zijn gemiddelde patronen. De productie vindt altijd plaats uit het magazijnmateriaal dat op voorraad is. Voor kleurgecoate platen kunnen we niet garanderen dat de tinten of kleurnuances overeenkomen, omdat dit niet wordt gegarandeerd door onze leveranciers. De kleurstalen in de catalogi en kleurkaarten dienen slechts ter illustratie en vormen geen garantie voor een identieke tint. Klachten over afwijkende kleurnuances zijn uitgesloten.

Bij een nieuwe bestelling, die de voortzetting is van een reeds gekocht product, is de klant verplicht het nummer van de vorige bestelling te vermelden en de verkoper er uitdrukkelijk op te wijzen dat de kleur van het nieuwe product moet overeenkomen met die van het eerder bestelde product. De verkoper zal zich inspannen om de kleurafstemming te bereiken, maar dit is om technische redenen niet altijd mogelijk. Kleurverschillen tussen twee bestellingen of tussen het kleurmonster en de geleverde goederen zijn uitdrukkelijk toegestaan en vormen geen gebrek.

Bij ongecoat verzinkt staal, aluzink en ongecoat aluminium zijn kleur- en structuurafwijkingen binnen één batch toegestaan. Opgemerkt wordt dat deze afwijkingen in de loop van de tijd kunnen toenemen of veranderen als gevolg van weersinvloeden, andere omgevingsinvloeden of reiniging. Dergelijke afwijkingen zijn technisch onvermijdelijk, kenmerkend voor het product en vormen geen defect.

De klant is verplicht de van de verkoper ontvangen orderbevestiging (AB) en de daarin opgenomen gegevens te controleren en onmiddelijk te bevestigen of wijzigingen aan te vragen. Het uitblijven van de bevestiging geldt als onvoorwaardelijke vrijgave. De aansprakelijkheid voor de juistheid van de gegevens in de AB en de levering gaat over op de klant, wat leidt tot de uitsluiting van klachten na levering met betrekking tot hoeveelheden, lengtes en kleurnuances.

3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden de Europese normen die op het moment van het sluiten van de overeenkomst van toepassing zijn, beschouwd als de contractueel overeengekomen kwaliteit. Bovendien worden onze goederen geleverd in de standaard commerciële kwaliteit en design.

4. Voor de behandeling van goederen, in het bijzonder van uitbloeiingen, kleurschommelingen, scheuren en maattoleranties, worden de relevante en in de huidige versie geldende Europese normen en de door de verkoper uitgegeven technische instructies voor de opslag, installatie, reiniging en onderhoud van de goederen als onderdeel van de overeenkomst overeengekomen. De meest recente versie is te vinden op de website van de verkoper. Een exemplaar van de toepasselijke Europese norm of van de technische instructies van de verkoper wordt ter inzage gelegd in de respectievelijke verkoopruimten van de verkoper. Voor het overige zijn de huidige montagerichtlijnen van het IFBS van toepassing op de goederen.

5. Als het gaat om producten van de tweede keuze, zijn deze conform de overeenkomst, zelfs als ze gebreken vertonen die typisch zijn voor producten van de tweede keuze. Verkiezingsgoederen voorkomen.

6. Plannen, projecten, lijsten en berekeningen die gratis door de verkoper zijn opgesteld, zijn alleen bedoeld als suggesties en zijn meestal gebaseerd op informatie van de koper. De verkoper aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid, ze zijn niet bindend en moeten worden gecontroleerd en bevestigd door de koper.

7. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de koper om de nodige vergunningen te verkrijgen en andere publiekrechtelijke voorwaarden te creëren en te handhaven.

VII. Onderzoeksplicht

1. De koper is verplicht de goederen onmiddellijk na levering of bij afhaling in de fabriek te retourneren

i. te onderzoeken op aantallen, gewichten en verpakking,

ii. ten minste steekproefsgewijs, op representatieve wijze, een kwaliteitscontrole uit te voeren, daartoe in passende mate de verpakking te openen en de goederen zelf naar hun uiterlijke kenmerken te controleren, en

iii. eventuele klachten op de leveringsbon te noteren en te laten bevestigen door de handtekeningen van de vrachtwagenchauffeur en de personen die betrokken zijn bij het lossen, met vermelding van de namen en de exacte adressen.

2. Bij de klacht over eventuele gebreken dient de koper de volgende vormen en termijnen in acht te nemen:

i. Duidelijke gebreken moeten onmiddellijk na levering of afhaling en vóór de installatie van de goederen aan de verkoper worden gemeld. In het geval van een klacht over een verborgen gebrek dat aanvankelijk onopgemerkt is gebleven ondanks een correct eerste onderzoek in overeenstemming met het vorige lid, moet de klacht worden ingediend tot het einde van de werkdag die volgt op de vaststelling, maar uiterlijk binnen twee weken na levering of afhaling van de goederen.

ii. De klacht moet binnen de genoemde termijnen schriftelijk of per e-mail aan de verkoper worden toegezonden. Een mondelinge melding van gebreken is niet voldoende. Klachten tegen handelsagenten, makelaars of agenten zijn niet van toepassing.

iii. Meldingen van gebreken vereisen altijd de vermelding van het order- of pakbonnummer en de verzending van beeldmateriaal. Uit de klacht moeten de aard en de omvang van het beweerde gebrek duidelijk blijken. Klachten kunnen uitsluitend worden ingediend via het klachtenformulier dat beschikbaar is op de website van de verkoper www.polmetal.de/reklamationsform.

iv. De koper is verplicht de gewraakte goederen op de plaats van onderzoek ter beschikking te houden voor inspectie door verkoper, zijn leveranciers of door de verkoper ingeschakelde deskundigen.

3. Reclamaties met betrekking tot het aantal stuks, de gewichten, de verpakking van de goederen en hun uiterlijke kenmerken, voor zover deze door middel van een steekproefonderzoek kunnen worden vastgesteld, zijn uitgesloten, voor zover een overeenkomstige aantekening en de handtekeningen op de leveringsbon ontbreken.

4. Goederen die niet in vorm en op tijd worden afgekeurd, worden geacht te zijn goedgekeurd en aanvaard.

5. In het geval van spoorwegtransporten, inclusief transporten op eigen vrachtwagens, moeten transportschade en verliezen worden erkend door middel van een feitelijke inventarisatie door de spoorwegautoriteiten, inclusief Attest van breukschade en tekorten op de vrachtbrief worden vastgesteld. Als de klacht niet formeel en tijdig is, is de staat van de goederen goedgekeurd, kunnen claims voor materiële gebreken niet langer worden ingediend. Een verklaring van afstand van het bezwaar tegen de vertraging kan alleen uitdrukkelijk en in tekstvorm worden gedaan. Eventuele corrigerende maatregelen na het verstrijken van de klachttermijnen zijn coulance.

Waarborg, garantie

1. Ook in geval van een gebrek is de koper verplicht de goederen in ontvangst te nemen, in het bijzonder moeten de vervoermiddelen onder alle omstandigheden gelost of gelost dienen te worden. De goederen moeten op de juiste manier worden opgeslagen en alleen na afspraak met de verkoper worden geretourneerd.

2. Gemonteerde, verwerkte of bewerkte goederen zijn uitgesloten van reclamatie en garantie. Mechanische schade, transportschade, enz. kan alleen worden gemeld bij niet-gemonteerde, verpakte goederen. Van de uitsluiting van garantie zijn uitgesloten kwaliteitsgebreken aan gemonteerde goederen, indien deze gebreken de in de garantie beschreven kenmerken of eigenschappen vertonen. De verkoper behoudt zich het recht voor om de beschadigde of defecte goederen te inspecteren. Na controle beslist de verkoper of hij de gebrekkige goederen vervangt of een korting verleent en komt hij een overeenkomst met de koper overeen. Als de verkoper de klacht accepteert, heeft hij het recht om de goederen op te halen. Hiervoor moeten de goederen vrij zijn van (montage)schade.

3. In geval van gegronde klachten moet de koper met de verkoper onderhandelen over een redelijke termijn voor latere nakoming, die in de regel ten minste 10 weken bedraagt. De latere nakoming kan naar keuze van de verkoper worden uitgevoerd door het gebrek te verhelpen of nieuwe goederen te leveren. Het staat de verkoper in het bijzonder vrij om uitsluitend de gereclameerde onderdelen te repareren of nieuw te leveren. Aanspraken op levering van complete batches bestaan niet.

4. De koper heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien twee pogingen van de verkoper om de overeenkomst na te komen zijn mislukt. De ontbinding van de gehele overeenkomst veronderstelt dat de koper geen belang heeft bij de gedeeltelijke prestatie.

5. Informatie van verkoper is slechts bindend indien schriftelijk verstrekt en door personen in de zin van artikel I.3. worden verleend.

6. Contractuele kwaliteitsafspraken vormen alleen de verlening van een garantie in de zin van § 443 BGB, als dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen (garantiebewijs).

7. Indien het gebrek voor verdere verbinding en/of montage van de producten herkenbaar was, draagt de koper de kosten van demontage. Ongeacht of een klacht al dan niet wordt erkend, is de verkoper niet aansprakelijk voor de montage/demontage van defecte en/of nieuwe goederen. De verkoper draagt geen kosten voor de inbouw en/of demontage. De verkoper is niet aansprakelijk voor extra kosten die kunnen ontstaan in verband met klachten. Het gaat hier vooral om de gevolgkosten en gevolgschade zoals de kosten voor extra ritten van de koper, kosten voor monteurs en eventueel extra personeel, arbeidskosten, materiaalkosten, loskosten (bijvoorbeeld arbeidskosten voor personeel, kranen, vorkheftrucks, enz.), kosten voor machines en gereedschappen (bijvoorbeeld voor het huren of kopen van snij-inrichtingen, schroefmachines of magnetische zuignappen voor het hanteren van profielplaten) of kosten voor steigers.

8. De erkenning van de klacht voor een levering sluit het geldend maken van verdere (garantie)aanspraken, in het bijzonder de aanspraken op schadevergoeding, uit van deze levering. Uitgesloten van de uitsluiting zijn claims die voortkomen uit opzettelijke of grove nalatige wettelijke overtredingen van welke aard dan ook, lichamelijk letsel en overlijden, evenals uit duidelijk nadeel voor de koper.

9. Bij de melding van gebreken is de koper verplicht om in het bijzonder te vermelden: de goederen waarover gereclameerd wordt (naam en nummer van de goederen), het ordernummer, de datum van ontdekking van het gebrek aan de goederen, de beschrijving van het gebrek, de omstandigheden waaronder het gebrek is ontstaan en vastgesteld, de hoeveelheid/aantal van de gereclameerde goederen, de locatie waar de gereclameerde goederen zich bevinden, de contactgegevens van de contactpersoon (aan koperszijde) voor de gemelde klacht. De koper is in het bijzonder verplicht om de volgende documenten bij de kennisgeving van het gebrek te voegen: bewijs van de aankoop van de goederen (kopie van de factuur), foto ’s en opnames van het gereclameerde gebrek en van de gehele goederen (vanuit verschillende perspectieven en afstanden, in hoge resolutie, bij goede verlichting). Op verzoek van de verkoper is de koper verplicht verdere noodzakelijke informatie aan te vullen of te verstrekken.

De termijn voor het onderzoek van de ontvangen kennisgeving van gebreken bedraagt in de regel 45 werkdagen vanaf het tijdstip waarop cumulatief aan de hierna genoemde voorwaarden is voldaan: ontvangst van de kennisgeving van gebreken door de koper en alle door de verkoper gevraagde documenten en informatie door de verkoper en – op verzoek van de verkoper – levering of terbeschikkingstelling van de gereclameerde goederen. De termijn voor het controleren van de kennisgeving van gebreken kan om legitieme redenen worden verlengd (bijv. bij het wachten op testresultaten, deskundigenrapporten, enz.), waarvan de verkoper de koper op de hoogte stelt. De verkoper is niet aansprakelijk voor de vertraging van het onderzoek van de kennisgeving van gebreken om legitieme redenen.

De verkoper is niet verplicht om vervangende goederen aan de koper te leveren voor de duur van de verwerking van de kennisgeving van gebreken.

Als de verkoper de klacht over ontbrekende hoeveelheden erkent, zal hij de ontbrekende hoeveelheid goederen binnen de door de verkoper gestelde termijn leveren.

De verkoper is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste opslag of montage van de goederen, het negeren van de montage-instructies of de aanbevelingen van de International Federation for Metal Lightweight Construction (IFBS) of de bouwkunst.

10. XII.1. Blijft onaangetast.

IX. Beperkingen van aansprakelijkheid

1. Bij licht nalatig plichtsverzuim van wezenlijke contractuele verplichtingen is de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot de gemiddelde schade die, afhankelijk van de aard van de producten, te voorzien is. Dit geldt ook voor licht nalatig plichtsverzuim van de wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten van de verkoper.

2. In geval van lichte nalatigheid van niet-wezenlijke contractuele verplichtingen is de verkoper niet aansprakelijk.

3. Bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen zijn van toepassing op alle schadeclaims, ongeacht de rechtsgrond.

4. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen beperken echter geen aansprakelijkheid die wettelijk verplicht is, in het bijzonder de aansprakelijkheid volgens de productaansprakelijkheidswet, de aansprakelijkheid die voortvloeit uit de aanvaarding van een kwaliteitsgarantie of de aansprakelijkheid voor door schuld veroorzaakte schade aan leven, lichaam of gezondheid, of voor opzet of grove nalatigheid, of in het geval van het opzettelijk verzwijgen van gebreken.

X. Betaling

1. Verkoper is gerechtigd een onmiddellijk opeisbare aanbetaling te verlangen. In dit geval veronderstelt de taak van de productieorder de ontvangst van de aanbetaling.

2. Onverminderd het voorgaande lid 1 is de volledige prijs, inclusief eventuele bijkomende kosten ten laste van de koper, uiterlijk op de dag voor het laden van de goederen in de fabriek verschuldigd. Dit geldt ook voor overeengekomen deelleveringen. Alle betalingen zijn zonder inhoudingen.

3. De koper heeft slechts recht op compensatie- of retentierechten voor zover zijn vordering rechtsgeldig is vastgesteld of onbetwist is. In geval van gebreken in de levering heeft de verkoper het recht om de verschuldigde nakoming afhankelijk te stellen van de betaling door de koper van de verschuldigde koopprijs. De koper heeft echter het recht om een deel van de koopprijs in te houden dat in verhouding staat tot het gebrek.

4. De koper is niet gerechtigd aanspraken en rechten wegens gebreken te doen gelden, indien hij geen opeisbare betalingen heeft gedaan en voor zover het opeisbare bedrag (inclusief eventuele betalingen) niet in verhouding staat tot de waarde van de – met gebreken belaste – goederen.

5. Verkoper is gerechtigd, in weerwil van andersluidende bepalingen van Koper, betalingen in eerste instantie te verrekenen met diens oudere schulden en zal Koper informeren over de wijze van verrekening. Indien er reeds kosten en rente zijn ontstaan, heeft Verkoper het recht de betaling eerst te verrekenen met de kosten, vervolgens met de rente en tenslotte met de hoofddienst.

6. Indien de verkoper de koper een commerciële kredietlimiet toekent en de koper deze overschrijdt, heeft de verkoper het recht om de levering van goederen te stoppen tot het moment van ontvangst van de betaling voor het bedrag waarmee de kredietlimiet is overschreden. Dit betreft eveneens onbetaalde facturen die nog binnen de overeengekomen betalingstermijn zijn.

7. De betaaldatum is altijd de dag van ontvangst van het geld in de kassa of van de boeking op de bankrekening van de verkoper.

8. Indien de koper na de vervaldatum niet op een aanmaning van de verkoper reageert, is hij in verzuim. Par. 286 par. 3 BGB blijft hierdoor onaangetast.

XI. Eigendomsvoorbehoud

1. Totdat alle huidige en toekomstige vorderingen uit de koopovereenkomst en een lopende zakelijke relatie door de koper volledig zijn voldaan, behoudt de verkoper zich het eigendom van de verkochte producten voor.

2. De goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust mogen niet aan derden worden verpand of als zekerheid worden afgestaan totdat de zekergestelde vorderingen volledig zijn voldaan. De koper dient de verkoper onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen indien en voor zover derden toegang hebben tot de haar toebehorende producten.

3. De koper is bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud staande producten in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door te verkopen en/of te verwerken. In dit geval zijn de volgende bepalingen aanvullend van toepassing. Het eigendomsvoorbehoud strekt zich uit tot de door verwerking, vermenging of verbinding van de verkochte producten ontstane producten tot hun volle waarde, waarbij verkoper als producent geldt. Indien bij een verwerking, vermenging of verbinding met producten van derden hun eigendomsrecht blijft bestaan, verkrijgt de verkoper mede-eigendom in verhouding tot de factuurwaarde van de verwerkte, gemengde of verbonden producten. Voor het overige geldt voor het resulterende product hetzelfde als voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten. De koper draagt hierbij de vorderingen op derden voortvloeiende uit de doorverkoop van de producten of het product over aan de verkoper, tot volledige zekerheid of ter hoogte van een eventueel mede-eigendomsaandeel van de verkoper in overeenstemming met bovengenoemde regeling. De verkoper aanvaardt de overdracht. De in punt Xi.2 genoemde verplichtingen van de kopergelden ook ten aanzien van de gecedeerde vorderingen. Koper blijft, naast de verkoper, bevoegd de vordering in te innen.

4. De verkoper verbindt zich ertoe de vordering niet te innen zolang de koper zijn betalingsverplichtingen jegens haar nakomt, niet in gebreke blijft, er geen verzoek tot opening van een insolventieprocedure is ingediend en er geen andere tekortkoming in zijn vermogen is. Als dit echter het geval is, kan de verkoper eisen dat de koper haar op de hoogte stelt van de overgedragen vorderingen en hun debiteuren, alle informatie verstrekt die nodig is voor de inning, de bijbehorende documenten overhandigt en de debiteuren (derden) op de hoogte stelt van de overdracht.

5. Indien de realiseerbare waarde van de zekerheden de vorderingen van de verkoper met meer dan 20% overschrijdt, zal de verkoper op verzoek van de koper naar eigen keuze zekerheden vrijgeven.

XII. Te late aanvaarding, te late betaling en niet-nakoming van andere contractuele verplichtingen door de koper

1. Indien de koper, ondanks een verzoek van de verkoper, zijn medewerkingsplicht niet is nagekomen, zodat de verkoper niet aan uw leveringsverplichting kan voldoen en goederen langer dan 3 weken na de datum van voltooiing worden opgeslagen, vervalt de garantie op de vervaardigde goederen en raakt de koper in gebreke van aanvaarding.

2. Als de koper in gebreke blijft met de aan- of afname van de goederen of een deel van de goederen of een andere contractueel te leveren prestatie of in gebreke is met de betaling, is de verkoper na een redelijke termijn ook gerechtigd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of schadevergoeding te betalen in overeenstemming met. nummer IV.5. behoudens bewijs van concrete hogere schade te vorderen, tenzij de koper een geringere schade of het niet ontstaan van schade aantoont.

3. Verder heeft de verkoper het recht om de koper te vragen om de goederen onmiddellijk op te halen en de goederen te factureren.

4. In geval van betalingsverzuim heeft de verkoper het recht om vanaf het moment van het intreden van het verzuim een rente van 8 procentpunten boven de betreffende basisrentevoet in rekening te brengen. Hogere schadevergoeding kan worden gevorderd indien de verkoper de hoogte van de schade aantoont.

5. Het retentierecht kan ook worden uitgeoefend op andere goederen die zich in de macht van de verkoper bevinden (bijv. vervolgopdrachten).

6. Indien de verkoper op de hoogte is van omstandigheden die de kredietwaardigheid van de koper in twijfel trekken, in het bijzonder wanneer de koper zijn betalingen staakt, in gebreke blijft met een betaling van meer dan twee maanden, enz., heeft de verkoper het recht om de volledige resterende schuld opeisbaar te stellen en vooruitbetalingen of zekerheden te eisen tot het volledige bedrag van de waarde van de opdracht.

7. Indien de koper ondanks een redelijke termijn geen verschuldigde betaling doet, heeft de verkoper het recht de overeenkomst en de daaropvolgende opdrachten te ontbinden.

8. In geval van herroeping van de verkoper vervallen de leverings- en prestatieverplichtingen van de verkoper onmiddellijk voor zover de herroepingsverklaring van toepassing is. De koper moet de reeds ontvangen diensten op de bedrijfslocatie van de verkoper teruggeven en, indien nodig, overdragen.

9. Indien de koper zelf of door derden inbreuk maakt op punt II.9. van deze algemene voorwaarden, kan de verkoper een forfaitaire schadevergoeding van 500,00 EUR (marktverwarrende schade) eisen in elk geval van een overtreding. Het claimen van een hogere schade door de verkoper of het bewijs van een kleinere schade door de koper is voorbehouden.

XIII. Bevoegde rechtbank, Toepasselijk recht, Scheidbaarheidsclausule

1. Indien de koper een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk bijzonder vermogen is, is Berlijn de enige bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele relatie.

2. Indien de koper, onverminderd het voorgaande punt 1, geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland heeft of indien de koper zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats na het sluiten van de overeenkomst buiten Duitsland heeft verplaatst, zijn de gerechten die territoriaal bevoegd zijn voor de vestigingsplaats van de verkoper uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van de feiten.

3. Het Duitse recht is van toepassing met uitsluiting van het VN-kooprecht en het Duitse internationale privaatrecht.

4. Indien afzonderlijke bepalingen ongeldig zijn of worden, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen van deze AV. Een ineffectieve regeling dient door partijen te worden vervangen door een dergelijke effectieve regeling die het economische doel van de ineffectieve regeling het dichtst benadert.