Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden POLMETAL GmbH
Status: 01.05.2019

I. Toepassingsgebied

1. De aanbiedingen, leveringen en andere diensten van POLMETAL GmbH, gevestigd in Berlijn (hierna “Verkoper” genoemd), worden uitsluitend gedaan op basis van de verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van de Verkoper in de versie die geldt op het tijdstip waarop de overeenkomst wordt gesloten (hierna “AV” genoemd). De AV zijn ook van toepassing op alle toekomstige zakenrelaties, zonder dat de Verkoper hier in elk individueel geval opnieuw naar hoeft te verwijzen.

2. Deze AV zijn uitsluitend van toepassing op ondernemers in de zin van § 14 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB).

3. Afwijkende, strijdige of aanvullende Algemene Voorwaarden van Koper worden slechts onderdeel van de overeenkomst indien en voor zover Verkoper – handelend via de directeur(en), tekenbevoegd(en) of door Verkoper uitdrukkelijk gemachtigde personen – heeft uitdrukkelijk ingestemd met de geldigheid ervan in tekstvorm (paragraaf II.1.).

II. Offertes en orderbevestigingen

1. Vorm
Alle overeenkomsten tussen de Verkoper en de Koper moeten altijd in tekstvorm zijn (alleen ondertekende brief, fax of e-mail) om geldig te zijn.

2. Aansprakelijkheid van derden die namens de koper handelen
De derde die namens de koper optreedt, garandeert dat hij naar behoren bevoegd is om het contract af te sluiten, anders is hij aansprakelijk voor de uitvoering van het contract of voor schadevergoeding in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

3. Informatie opgenomen in catalogi en op de website
Alle informatie in catalogi, brochures, ander informatiemateriaal en de productpresentatie op de homepage van de verkoper, inclusief technische gegevens en specificaties, zijn onder voorbehoud. Prijslijsten voor dealers dienen als leidraad en vereisen in elk individueel geval een orderbevestiging van de verkoper. De Verkoper heeft het recht om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in zijn documenten. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt de productinformatie die op het moment van het sluiten van de overeenkomst op de website polmetal.de wordt gepubliceerd, als gezaghebbend beschouwd.

4. Sluiting van de overeenkomst bij een bindende bestelling van de koper
Voor zover de bestelling van de koper moet worden gekwalificeerd als een contractueel aanbod in de zin van § 145 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) en geen bepaling bevat over de aanvaardingstermijn, heeft de verkoper het recht om het aanbod van de koper te aanvaarden door middel van een orderbevestiging in tekstvorm (sectie II.1.) binnen een termijn van 3 kalenderweken na ontvangst ervan. Bij gebreke van een tijdige en formele orderbevestiging door de Verkoper, wordt het aanbod van de Koper in ieder geval geacht afgewezen te zijn. Voor de berekening van de termijn is de datum van de opdrachtbevestiging in tekstvorm bepalend. Een gewijzigde of aanvullende orderbevestiging geldt als een nieuw aanbod van Verkoper. In dit geval geldt clausule II.5. De zinnen 2 tot en met 4 zijn van overeenkomstige toepassing.

5. Contractsluiting bij offerteaanvraag
Offerteaanvragen kunnen schriftelijk, per faxbericht, per e-mail of telefonisch worden ingediend. Tenzij anders vermeld in de aanbieding, zijn aanbiedingen van verkoper altijd onder voorbehoud. Bevestiging van het aanbod door de koper (bestelling) is bindend. Het contract komt tot stand door middel van een orderbevestiging van de verkoper in tekstvorm (paragraaf II.1.). Wijzigingen of aanvullingen op het aanbod van de Verkoper door de Koper voorafgaand aan de bevestiging van de bestelling vormen een nieuw verzoek om een ​​offerte aan de Verkoper. Indien een offerteaanvraag onbeantwoord blijft of de bestelling niet binnen 3 kalenderweken tijdig wordt bevestigd, komt er geen overeenkomst tot stand.

6. Annulering
Wijzigingen, aanvullingen of annuleringen van de bestelling na de orderbevestiging zijn uitgesloten. Verkoper kan echter binnen 24 uur na de orderbevestiging rekening houden met een verzoek tot wijziging van Koper, zonder daartoe verplicht te zijn en op de dwingende voorwaarde dat de bestelling nog niet voor productie is doorgestuurd. Daarnaast heeft de koper geen recht om de bestelling te wijzigen of te annuleren.

7. Gegevens verstrekt door de koper
Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Koper om de noodzakelijke technische documentatie, inclusief tekeningen, berekeningen en materialen, te verstrekken om zich te vergewissen van de juistheid en volledigheid ervan en om de producten van de Verkoper op een geschikte en foutloze manier te gebruiken. De overdracht van onjuiste informatie en technische gegevens, gegevens en documenten blijft uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Koper. Dit geldt echter alleen voor zover er door Verkoper geen afzonderlijk advies en ondersteuning tegen vergoeding is verleend.

8. Herhaal bestellingen
Bij nabestellingen is het de verantwoordelijkheid van de Koper om de Verkoper hier uitdrukkelijk op te wijzen door het vorige bestelnummer te vermelden. Indien nabestellingen zonder nadere specificatie door de Koper worden geplaatst, zullen deze steeds gebaseerd zijn op de voorgaande bestelling. Voor in de handel gebruikelijke kleurafwijkingen bij nabestellingen is de verkoper niet aansprakelijk. Deze worden geacht de overeengekomen kwaliteit van het product te zijn.

9. Eigendomsrechten en auteursrechten op documenten
De verkoper behoudt zich de eigendomsrechten en auteursrechten voor op catalogi, brochures, informatiemateriaal en alle onderdelen van het aanbod. Dit geldt in het bijzonder voor technische tekeningen, hulpmateriaal, berekeningen, stuklijsten en/of montageplannen. Deze mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Verkoper niet worden verveelvoudigd, aan derden verstrekt of toegankelijk worden gemaakt en moeten op verzoek in zijn geheel aan Verkoper worden geretourneerd. In alle overige opzichten is artikel XII.9 van toepassing.

III. Leveringsdatum en -tijd

1. Leveringsdata en leveringstermijnen gelden slechts bij benadering en zijn niet bindend.

2. Fixtermine sind ausgeschlossen.

3. Overeengekomen leveringstermijnen gaan in nadat Koper aan Verkoper alle voor de uitvoering van de order en levering benodigde gegevens en documenten heeft verstrekt en de overeengekomen ontvangst van betaling door Verkoper is gedaan. Eventuele wijzigingen aan de bestellingen na de orderbevestiging, inclusief wijzigingen aan het afleveradres, leiden tot een overeenkomstige uitstel van de leverdata of levertermijnen.

4. Voorbehoud van zelfbevoorrading – de Verkoper heeft het recht om zich uit het contract terug te trekken indien, buiten zijn schuld, de levering niet door zijn leveranciers of onderleveranciers plaatsvindt, ondanks het afsluiten van een congruente afdekkingstransactie. De aansprakelijkheid van Verkoper voor schade is in dit geval uitgesloten. De Verkoper zal de Koper onmiddellijk op de hoogte stellen van de niet-beschikbaarheid van de producten en, in geval van herroeping, de Koper de reeds ontvangen tegenprestatie onmiddellijk terugbetalen.

5. Overmacht – de verkoper is niet verantwoordelijk voor vertragingen in de levering en uitvoering als gevolg van overmacht en door gebeurtenissen die de levering voor de verkoper aanzienlijk moeilijker of niet alleen tijdelijk onmogelijk maken – dit omvat in het bijzonder stakingen, uitsluitingen, officiële bevelen ed, ook als deze zich voordoen bij de leveranciers van Verkoper, diens onderleveranciers, andere leveranciers van Verkoper of bij het in opdracht gegeven expeditie-, logistieke of transportbedrijf. Ze geven de verkoper het recht om de levering of dienst uit te stellen voor de duur van de belemmering plus een redelijke opstarttijd en om zich geheel of gedeeltelijk terug te trekken uit de overeenkomst vanwege het nog niet vervulde gedeelte.

6. de verkoper is niet verantwoordelijk voor de bovengenoemde omstandigheden op grond van lid 4 en/of lid 5, zelfs als deze zich voordoen tijdens een reeds bestaande vertraging. De Verkoper zal de Koper zo snel mogelijk op de hoogte stellen van het begin en het einde van dergelijke obstakels.

7. Indien de belemmering langer dan 4 maanden duurt, heeft de koper het recht om, na het stellen van een redelijke uitsteltermijn, de overeenkomst te ontbinden voor het nog niet nagekomen gedeelte.

8. De koper kan aan de verkoper slechts een uitsteltermijn voor levering stellen, indien hij aan zijn medewerkingsverplichtingen heeft voldaan en de overeengekomen leveringsdatum of leveringstermijn is overschreden. Deze uitstelperiode moet redelijk zijn en in de regel minimaal 4 weken bedragen.

9. Deelleveringen – de verkoper heeft het recht om deelleveringen te doen of deeldiensten te verlenen, voor zover dit redelijk is voor de koper. Facturen voor deelleveringen dienen binnen de aangegeven betalingstermijnen betaald te worden.

IV. Leverings voorwaarden

1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschiedt de levering franco op de vrachtwagenfabriek. Indien afhaling door koper is overeengekomen, zal dit uiterlijk 3 weken nadat verkoper de goederen ter beschikking heeft gesteld en koper op de mogelijkheid tot afhaling heeft gewezen, plaatsvinden op het bedrijf van verkoper. Bij overschrijding van deze termijn zal de verkoper opslagkosten in rekening brengen, verliezen eventuele garanties hun geldigheid (garantievoorwaarden) en is de koper in verzuim met aanvaarding.

2. Het risico, inclusief het risico van vertraging, gaat over op de Koper bij overdracht aan de expediteur of vervoerder, de spoorweg, het postkantoor, de koerier of bij het laden in de voertuigen van de Verkoper met het oog op de levering of, in het geval van zelfafhaling, bij overhandiging.

3. Indien in een individueel geval levering op de bouwplaats wordt overeengekomen, vindt deze uitsluitend plaats voor zover de toegangsvoorwaarden de levering door vrachtwagens zonder risico voor het voertuig en de lading mogelijk maken. Het transport van de goederen geschiedt uitsluitend met gelede vrachtwagens van 40 ton, op risico van de koper. De koper draagt ​​er zorg voor dat de wegtrein ook op eigen kracht met volle belading van de openbare verkeersruimte naar de losplaats kan rijden en op een vlakke, draagkrachtige ondergrond weer terug kan rijden. Anders heeft de verkoper het recht om de goederen aan de grens van de openbare verkeersruimte te lossen.

4. De koper is verplicht het exacte afleveradres, een contactpersoon en zijn mobiele telefoonnummer op te geven. Wijzigingen in de afleveradressen bij bouwplaatsleveringen zijn uitgesloten nadat de goederen zijn geladen of het routeplan is opgesteld. Indien de levering mislukt als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onnauwkeurige gegevens door de koper, draagt ​​de koper de kosten van de mislukte afleverpoging, tenzij een vrachtvrije levering is overeengekomen. In ieder geval worden de meerkosten van het retourtransport en de nieuwe levering separaat aan de koper in rekening gebracht. Dit geldt ook voor leegstaande of onbegaanbare bouwplaatsen.

5. Indien de koper de levering niet accepteert en de goederen moeten worden geretourneerd, brengt verkoper € 2,- per kilometer in rekening voor de terugreis en € 20,- per dag opslag in het magazijn van verkoper. Een herhaalde levering wordt apart in rekening gebracht. Indien een tweede levering noodzakelijk is om redenen waarvoor de koper verantwoordelijk is, vervalt de garantieaanspraak op de geleverde goederen (garantievoorwaarden).

6. Tenzij anders overeengekomen, zal het lossen worden uitgevoerd door het door de koper ter beschikking gestelde personeel en mag de periode van 0.5 uur na levering niet overschrijden. Bij overschrijding van deze duur heeft verkoper het recht standtijd in rekening te brengen.

7. Het lossen met een kraan maakt geen deel uit van de bestelling, tenzij de verkoper de verplichting heeft aanvaard om de kraan als aanvullende dienst in tekstvorm te lossen. Het lossen mag uitsluitend op grondniveau en evenwijdig aan het voertuig plaatsvinden. Standaard wordt geleverd met voertuigen die vanaf de zijkant geladen en gelost kunnen worden. Het lossen door de koper mag uitsluitend met daarvoor geschikte machines plaatsvinden.

8. Bij leveringen zonder aanwezigheid van een persoon die bevoegd is de goederen in ontvangst te nemen, is de koper verplicht om binnen 24 uur een ondertekende leveringsbon aan de verkoper te sturen. In geval van een niet-bevestigde leveringsbon stuurt de verkoper een kopie van de documenten in elektronische vorm naar de koper. Als er binnen 48 uur geen antwoord wordt ontvangen, wordt de leveringsbon als bevestigd beschouwd. De verkoper zal in voornoemd elektronisch bericht wijzen op dit rechtsgevolg.

9. Indien de levering plaatsvindt met behulp van het transportmiddel van de verkoper – inclusief europallets – is de koper verplicht om eenzelfde aantal geloste pallets aan de verkoper terug te geven (ruilen van pallets). Indien het transport plaatsvindt op speciale pallets van de verkoper, wordt er een statiegeld ter waarde van de pallets volgens de geldende prijslijst in rekening gebracht. Bij retournering van deze speciale pallets wordt de statiegeld teruggestort.

10. Koper is verplicht andere verpakkingen dan bedoeld in lid 9 hierboven ter voorbereiding voor hergebruik of recycling op te sturen in overeenstemming met de van tijd tot tijd geldende regelgeving.

11. De producten worden altijd geleverd in verpakkingseenheden (max. 3.5 ton). Indien kleinere verpakkingseenheden gewenst zijn, dient bij de offerteaanvraag of bestelling een indicatie van de verpakkingsgrootte aan de verkoper te worden gegeven. Een wijziging van de verpakkingsgrootte op verzoek van de koper na het sluiten van het contract leidt tot een herberekening van de verpakkingsforfaitaire tarieven, die ten laste komen van de koper. Indien de herberekende verpakkingsprijs niet binnen 48 uur door de Koper wordt bevestigd, wordt het wijzigingsverzoek van de Koper geacht ongeldig te zijn, met als gevolg dat de Verkoper de producten mag verpakken in een verpakking in overeenstemming met zin 1 hierboven.

12. Voor bestellingen met een totaalgewicht tot 40 kg (kleinste hoeveelheden) behoudt de verkoper zich het recht voor om alternatieve verzenddiensten (bijvoorbeeld pakketdiensten of expediteurs) in te schakelen. Verzending is voor rekening en risico van de Koper.

V. Prijzen

1. De prijzen vermeld in de orderbevestiging gelden met voorrang.

2. De prijzen van Verkoper zijn nettoprijzen. De belasting over de toegevoegde waarde wordt op het moment van levering toegevoegd tot het door de wet bepaalde bedrag. Eventuele douanerechten, kosten, belastingen en andere publieke heffingen zijn voor rekening van de koper.

3. Tenzij anders overeengekomen, draagt ​​de koper de transportkosten, de kosten van een eventuele door de koper aangevraagde transportverzekering, evenals de eventuele verzendkosten in het geval van artikel IV.12 en de kosten van speciale verpakking in het geval van artikel IV.11.

4. Alle prijzen zijn gebaseerd op de kostenfactoren op het moment van de orderbevestiging. Indien zich daarna bij Verkoper of haar leveranciers aanzienlijke stijgingen van de kosten van grondstoffen, energie, vracht en verpakkingsmateriaal voordoen en deze leiden tot een aanzienlijke stijging van haar inkoopprijzen of kostprijzen, heeft Verkoper het recht onmiddellijke onderhandelingen te eisen over een prijsaanpassing, tenzij de prijs uitdrukkelijk als vaste prijs is bevestigd. Indien binnen een redelijke termijn geen overeenstemming wordt bereikt, is Verkoper voor openstaande leveringen ontheven van zijn leveringsplicht.

5. Indien de overeengekomen leveringsdatum een ​​periode van 4 maanden na het sluiten van de overeenkomst overschrijdt, en indien zich bij de verkoper na het sluiten van de overeenkomst onvoorzienbare kosten- of marktprijsverhogingen met betrekking tot de goederen hebben voorgedaan (paragraaf V.4.) heeft Verkoper het recht om de overeengekomen prijs naar eigen goeddunken dienovereenkomstig te verhogen.

VI. Algemene voorwaarden

1. Bij gebrek aan een uitdrukkelijke overeenkomst wordt uitgegaan van het gebruik van de goederen in de gematigde klimaatzones van Europa, met uitzondering van hooggebergtegebieden en/of kustgebieden met zoutverontreiniging. De goederen zijn niet geschikt voor permanent contact met water.

2. Monsters zijn gemiddelde monsters. Technische gegevens en specificaties dienen ten aanzien van de maximale en minimale limieten slechts als benaderend te worden beschouwd. Kleurafwijkingen binnen de gebruikelijke grenzen geven geen aanleiding tot klachten. Kleurafwijkingen en vervaging van de goederen die in de loop van de tijd optreden als gevolg van weersinvloeden zijn technisch onvermijdelijk en typisch voor het product. Ze komen overeen met de contractuele kwaliteit van de producten en geven de klant geen recht op garantieaanspraken.

3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen gelden de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Europese normen als de contractueel overeengekomen kwaliteit. Voor het overige worden onze goederen in de gebruikelijke kwaliteit en vormgeving geleverd.

4. Voor de behandeling van goederen, in het bijzonder uitbloeiingen, kleurvariaties, scheuren en maattoleranties, zijn de relevante Europese normen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, evenals de technische instructies van de verkoper voor opslag, plaatsing, reiniging en onderhoud van de goederen van toepassing. overeengekomen als integraal onderdeel van de overeenkomst. De meest recente versie vindt u op de website van Verkoper. Een kopie van de respectieve toepasselijke Europese norm of de technische notities van de verkoper zal ter inspectie worden tentoongesteld in de respectieve verkoopruimten van de verkoper. Verder zijn op de goederen de actuele montagerichtlijnen van de IFBS van toepassing.

5. Als de producten 2e keus producten zijn, zijn ze in overeenstemming met de overeenkomst, zelfs als ze gebreken vertonen die typisch voorkomen bij 2e keus goederen.

6. Door de verkoper kosteloos opgestelde plannen, projecten, evenals zaaglijsten en berekeningen zijn uitsluitend bedoeld als suggestie en zijn doorgaans gebaseerd op door de koper verstrekte informatie. Verkoper aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid, deze zijn vrijblijvend en behoeven onderzoek en bevestiging door Koper.

7. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Koper om de benodigde vergunningen te verkrijgen en andere vereisten te creëren en te handhaven.

VII. Kwaliteitscontrole en klachten

1. De Koper is verplicht de goederen na levering of bij afhaling in de fabriek onmiddellijk te inspecteren als volgt:

1.1 Controleer de goederen op aantal stuks, gewicht en verpakking.

1.2 Voer daartoe minimaal op steekproefsgewijze, representatieve basis een kwaliteitscontrole uit om de verpakking in redelijke mate te openen en de goederen zelf te inspecteren op externe kwaliteit.

1.3 Noteer eventuele klachten bij de aflevering en laat deze bevestigen door de handtekeningen van de vrachtwagenchauffeur en de personen die betrokken zijn bij het lossen, onder vermelding van hun naam en exacte adressen.

2. Bij het melden van eventuele gebreken dient Koper de volgende vormen en termijnen in acht te nemen:

2.1 Kennelijke gebreken moeten onmiddellijk na levering of afhaling en vóór installatie van de goederen aan de verkoper worden gemeld. In geval van melding van een verborgen gebrek dat ondanks een goede initiële inspectie conform het voorgaande lid aanvankelijk onopgemerkt bleef, dient de melding plaats te vinden tegen het einde van de werkdag volgend op de ontdekking, maar uiterlijk binnen twee weken na levering of ophalen van de goederen.

2.2 De melding van een gebrek moet binnen de bovengenoemde termijnen schriftelijk of gedetailleerd per e-mail door de verkoper worden ontvangen. Telefonische melding van gebreken is niet voldoende. Kennisgevingen van gebreken aan commerciële vertegenwoordigers, makelaars of agenten zijn niet relevant.

2.3 Voor meldingen van gebreken is altijd opgave van het bestel- of pakbonnummer en het meesturen van beeldmateriaal nodig. De aard en omvang van het vermeende gebrek moeten duidelijk blijken uit de melding van het gebrek.

2.4 Koper is verplicht de afgekeurde zaken op de plaats van inspectie ter beschikking te houden voor inspectie door Verkoper, haar toeleveranciers of door Verkoper ingeschakelde deskundigen.

3. Klachten over het aantal stuks, het gewicht, de verpakking van de goederen en de uiterlijke staat ervan, voor zover deze door middel van steekproeven kan worden vastgesteld, zijn uitgesloten als er geen overeenkomstige aantekening en handtekening op de leveringsbon staat.

4. Goederen waarover niet tijdig en tijdig wordt gereclameerd, worden geacht te zijn goedgekeurd en aanvaard.

5. Bij spoortransporten, inclusief transporten met vrachtwagens van de spoorwegen, moeten transportschades en -verliezen worden vastgesteld door middel van een officiële spoorweginventaris, inclusief certificering van de breukschade en tekorten op de vrachtbrief, zodat deze kunnen worden erkend . Indien niet tijdig en tijdig wordt gereclameerd, geldt de toestand van de goederen als goedgekeurd en kunnen er geen claims wegens materiële gebreken meer worden ingediend. Een afstand van het bezwaar tegen vertraging kan alleen uitdrukkelijk en in tekstvorm worden gedaan. Maatregelen om gebreken te verhelpen na het verstrijken van de termijnen voor het melden van gebreken gelden als een gebaar van goede wil.

VIII. Garantie en garantie

1. Ook bij een gebrek is de koper verplicht de goederen in ontvangst te nemen, waarbij met name het transportmiddel onder alle omstandigheden gelost of gelost moet worden. De goederen mogen alleen op de juiste manier worden opgeslagen en geretourneerd na overleg met de verkoper.

2. Bij gegronde klachten dient de koper met de verkoper een redelijke termijn voor de daaropvolgende uitvoering af te spreken, die in de regel minimaal 10 weken bedraagt. Latere prestaties kunnen, naar goeddunken van de verkoper, worden uitgevoerd door het defect te verhelpen of door nieuwe goederen te leveren. In het bijzonder heeft de verkoper de vrijheid alleen de gereclameerde onderdelen te repareren of nieuwe goederen te leveren. Er bestaan ​​geen claims voor levering van complete batches.

3. De koper heeft het recht om zich uit de overeenkomst terug te trekken, indien twee pogingen tot nakoming door de verkoper zijn mislukt. De terugtrekking uit de gehele overeenkomst vereist dat de koper geen belang heeft bij de gedeeltelijke uitvoering.

4. Door de verkoper verstrekte gegevens en gegevens zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn verstrekt en door personen in de zin van artikel I.3.

5. Contractuele afspraken over kwaliteit vormen alleen het verlenen van een garantie in de zin van § 443 BGB als dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen (garantiecertificaat).

6. Indien vóór verdere aansluiting en/of montage van de producten een gebrek kon worden vastgesteld, draagt ​​de koper de kosten voor de demontage.

7. XII.1. blijft onaangetast.

IX. Beperkingen van aansprakelijkheid

1. Bij licht nalatige schendingen van essentiële contractuele verplichtingen is de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot de voorzienbare, contracttypische gemiddelde schade afhankelijk van het type product. Dit geldt ook bij licht nalatig plichtsverzuim door de wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten van de Verkoper.

2. De verkoper is niet aansprakelijk in geval van een licht nalatige schending van immateriële contractuele verplichtingen.

3. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden voor alle schadeclaims, ongeacht de rechtsgrond.

4. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen beperken echter geen dwingende wettelijke aansprakelijkheid, in het bijzonder aansprakelijkheid op grond van de Productaansprakelijkheidswet, aansprakelijkheid die voortvloeit uit de aanname van een kwaliteitsgarantie of aansprakelijkheid voor door eigen schuld veroorzaakt letsel aan leven, lichaam of gezondheid, of voor opzet of grove nalatigheid, of in geval van frauduleus verzwijgen van gebreken.

X. Betaling

1. Verkoper heeft het recht een onmiddellijk opeisbare vooruitbetaling te eisen. In dit geval is het plaatsen van de bestelling voor productie afhankelijk van de ontvangst van de vooruitbetaling.

2. Niettegenstaande lid 1 hierboven zal de volledige prijs, inclusief eventuele bijkomende kosten, ten laste van de Koper, uiterlijk op de dag vóór het laden van de goederen in de fabriek moeten worden betaald. Dit geldt ook voor overeengekomen deelleveringen. Alle betalingen worden geacht zonder aftrek te zijn.

3. De koper heeft slechts recht op verrekening of retentie voor zover zijn vordering rechtsgeldig is vastgesteld of onbetwist is. Bij gebreken in de levering heeft verkoper het recht de verschuldigde vervolgprestatie afhankelijk te stellen van de betaling door koper van de verschuldigde koopprijs. De Koper heeft echter het recht om een ​​redelijk deel van de koopprijs in verband met het gebrek in te houden.

4. Koper heeft geen recht op het doen gelden van aanspraken en rechten wegens gebreken, indien hij de verschuldigde betalingen niet heeft gedaan en voor zover het verschuldigde bedrag (inclusief eventuele gedane betalingen) niet in redelijke verhouding staat tot de waarde van de – gebrekkige – goederen.

5. Verkoper heeft het recht betalingen, ondanks andersluidende bepalingen van Koper, eerst te verrekenen met oudere schulden van Koper en zal Koper informeren over de wijze van verrekening. Indien reeds kosten en rente zijn ontstaan, heeft Verkoper het recht de betaling eerst te verrekenen met de kosten, vervolgens met de rente en ten slotte met de hoofdprestatie.

6. Indien Verkoper aan Koper een commerciële kredietlimiet toekent en Koper deze overschrijdt, heeft Verkoper het recht de levering van goederen stop te zetten tot het moment van ontvangst van de betaling voor het bedrag waarmee de kredietlimiet is overschreden. Dit geldt ook voor onbetaalde facturen die nog binnen de afgesproken betalingstermijn vallen.

7. Als datum van betaling geldt altijd de datum waarop het geld op de kassa is ontvangen of de datum waarop het op de bankrekening van Verkoper is bijgeschreven.

8. Indien Koper na een aanmaning van Verkoper na de vervaldatum niet betaalt, is hij in verzuim. Par. § 286 par. 3 BGB blijft onaangetast.

XI. Eigendomsvoorbehoud

1. De verkoper behoudt het eigendom van de verkochte producten tot de volledige betaling door de koper van alle huidige en toekomstige vorderingen die voortvloeien uit de koopovereenkomst en een lopende zakelijke relatie.

2. De onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen mogen vóór de volledige betaling van de zekergestelde vorderingen noch aan derden in pand worden gegeven, noch als zekerheid worden overgedragen. Koper zal Verkoper onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen indien en voor zover derden beslag leggen op de producten van Verkoper.

3. De Koper is bevoegd de producten waarop een eigendomsvoorbehoud rust, in het kader van een normale bedrijfsuitoefening door te verkopen en/of te verwerken. In dit geval zijn bovendien de volgende bepalingen van toepassing. Het eigendomsvoorbehoud strekt zich uit tot de producten die voortkomen uit het verwerken, mengen of combineren van de verkochte producten tegen de volledige waarde ervan, waarbij de verkoper als fabrikant wordt beschouwd. Indien bij verwerking, vermenging of combinatie met producten van derden het eigendomsrecht van laatstgenoemde blijft bestaan, verkrijgt Verkoper mede-eigendom naar rato van de factuurwaarden van de verwerkte, gemengde of gecombineerde producten. Voor het overige geldt voor het resulterende product hetzelfde als voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten. De Koper draagt ​​hierbij als zekerheid alle vorderingen tegen derden die voortvloeien uit de wederverkoop van de producten of het product over aan de Verkoper, in zijn geheel of ter hoogte van het eventuele mede-eigendomsaandeel van de Verkoper, in overeenstemming met de bovenstaande bepaling. De Verkoper aanvaardt de opdracht. De in artikel XI.2 genoemde verplichtingen van de Koper gelden ook met betrekking tot de overgedragen vorderingen. Koper blijft naast Verkoper bevoegd om de vordering te innen.

4. Verkoper verplicht zich de vordering niet te incasseren zolang Koper aan zijn betalingsverplichtingen jegens Verkoper voldoet, niet in verzuim is met de betaling, geen aanvraag tot opening van een insolventieprocedure is ingediend en er geen ander tekort is in zijn betalingsvermogen. . Indien dit wel het geval is, kan Verkoper eisen dat Koper hem op de hoogte stelt van de overgedragen vorderingen en hun debiteuren, alle voor de inning noodzakelijke informatie verstrekt, de relevante documenten overhandigt en de debiteuren (derden) op de hoogte stelt van de cessie.

5. Indien de realiseerbare waarde van de zekerheden de vorderingen van Verkoper met meer dan 20% overschrijdt, zal Verkoper op verzoek van Koper zekerheden naar keuze vrijgeven.

XII. Verzuim van aanvaarding, wanbetaling en schending van andere contractuele verplichtingen door de Koper

1. Indien Koper ondanks verzoek van Verkoper niet aan zijn medewerkingsplicht heeft voldaan, waardoor Verkoper niet aan zijn leveringsplicht kan voldoen en goederen vanaf de datum van oplevering langer dan 3 weken worden opgeslagen, vervalt de garantie op de vervaardigde goederen. en de Koper is in verzuim met aanvaarding.

2. Indien Koper in verzuim is met de afname of acceptatie van de goederen of een deel van de goederen of enige andere prestatie die op grond van de overeenkomst moet worden geleverd, of indien Koper in verzuim is met de betaling, is Verkoper tevens gerechtigd, na het stellen van een redelijke termijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen overeenkomstig artikel IV.5, onder voorbehoud van bewijs van een concrete hogere schade, tenzij de Koper een lagere schade bewijst of het uitblijven van een schade.

3. Bovendien heeft de Verkoper het recht om de Koper te verzoeken de goederen onmiddellijk op te halen en de goederen te factureren.

4. In geval van betalingsachterstand heeft de Verkoper het recht een rente te eisen die 8 procentpunten boven de betreffende basisrente ligt vanaf het moment dat de betalingsachterstand is ontstaan. Er kan een hogere schadevergoeding worden geëist als de verkoper het bedrag van de schade bewijst.

5. Het retentierecht kan ook worden uitgeoefend op andere goederen waarover de verkoper beschikt (bijvoorbeeld vervolgbestellingen).

6. Indien verkoper kennis krijgt van omstandigheden die de kredietwaardigheid van koper in twijfel trekken, in het bijzonder indien koper zijn betalingen opschort, meer dan twee maanden achterstallig is met betaling etc., heeft verkoper het recht om de gehele resterende schuld op te geven. opeisbaar en vooruitbetalingen of het stellen van zekerheid voor het volledige bedrag van de orderwaarde te eisen.

7. Indien de koper ondanks een redelijke uitsteltermijn niet betaalt, heeft de verkoper het recht om zich terug te trekken uit het contract en de vervolgopdrachten.

8. In geval van herroeping door de Verkoper vervallen de leverings- en prestatieverplichtingen van de Verkoper onmiddellijk, voor zover de herroepingsverklaring gevolgen heeft. Koper zal de reeds ontvangen diensten retourneren naar de vestigingsplaats van Verkoper en, indien van toepassing, de eigendom daarvan overdragen.

9. Indien de Koper zelf of een derde artikel II.9 van deze Algemene Voorwaarden schendt, kan de Verkoper in elk geval van overtreding een forfaitaire schadevergoeding eisen van € 500.00 (marktverwarringsschade). Het recht is voorbehouden aan de Verkoper om een ​​hogere schadevergoeding te vorderen of aan de Koper om bewijs van kleinere schade te overleggen.

XIII. Jurisdictie, toepasselijk recht, scheidbaarheidsclausule

1. Als de koper een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, is Berlijn de enige bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele relatie.

2. Als de koper, ondanks het voorgaande lid 1, geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland heeft of als de koper na het sluiten van de overeenkomst zijn woon- of verblijfplaats buiten Duitsland heeft verplaatst, zijn de rechtbanken met de plaatselijke jurisdictie van de statutaire zetel van de koper De Verkoper is exclusief bevoegd om over de gegrondheid van de zaak te beslissen.

3. Het Duitse recht is van toepassing met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen en het Duitse internationale privaatrecht.

4. Mochten afzonderlijke bepalingen ongeldig zijn of worden, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze AV. Partijen zullen een ongeldige bepaling vervangen door een geldige bepaling die het economische doel van de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert.